درباره

شرکت فنی مهندسی توسعه برق و ابزار دقیق پدید افزار در زمینه های برق و ابزار دقیق و نرم افزار های کامپیوتری فعال میباشد و با انجام صد ها پروژه موفق در این زمینه با تیمی با تجربه در راستای اهداف بلند رو به جلو می شتابد.